Dr n. med. Anna Jędrzejewska
mgr Tomasz Handy
mgr Maja Chrobak-Płonka
mgr Anna Małek-Sendra
mgr Sylwia Pradelok Świerc
mgr Marzena Walczak
mgr Katarzyna Basa
mgr Anna Lepiarz-Morańska

 

LEKARZ NEUROLOG DZIECIĘCY

Dr n. med. Anna Jędrzejewska - specjalista chorób dzieci, specjalista neurologii dziecięcej i neurologii ogólnej.

 

FIZJOTERAPEUTA

mgr Tomasz Handy - właściciel centrum, członek Polskiego Stowarzyszenia NDT Bobath, tytuł terapeuty neurorozwojowego Koncepcji NDT Bobath oraz terapeuty manualnego OMT Kaltenborn-Evjenth.

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku Fizjoterapii.

Obecnie pracuje jako terapeuta neurorozwojowy oraz specjalista w zakresie wczesnej interwencji, gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią pacjentów w okresie niemowlęcym, przedszkonym, szkolnym oraz dorosłych z następującymi trudnościami: uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (jak mózgowe porażenie dziecięce, hemiplegia, czy przepuklina oponowo-rdzeniowa), zaburzenia napięcia mięśniowego, asymetria ułożeniowa, wady wrodzone i nabyte układu kostno-stawowego i mięśniowo-więzadłowego (jak dystrofia mięśniowa, czy artrogrypoza), choroby genetyczne, wady postawy (jak skolioza, płaskostopie, czy deformacje klatki piersiowej).

Uczestnik licznych kursów, szkoleń oraz warsztatów:

- Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny górnej w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym - szkolenie prowadzone przez Eddy’ego Mellaerts
- kurs zaawansowany Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath Baby
- certyfikat terapeuty neurorozwojowego koncepcji NDT Bobath
- EBTA Kongres pt. „Wcześniak pozostaje wcześniakiem przez całe swoje życie”
- certyfikat terapeuty manualnego koncepcji OMT Kaltenborn - Evjenth
- szkolenie z zastosowania w terapii plastrów Kinesiology Taping
- szkolenie z doboru ortopedycznej wkładki do butów z włókna węglowego marki IGLI
- warsztaty z zakresu doboru zaopatrzenia ortotycznego kończyn dolnych
- szkolenie z zastosowania w terapii kombinezonu rehabilitacyjnego THERATOGS
- szkolenie z zakresu wczesnej interwencja niemowląt
- szkolenie z zakresu neurorozwojowej diagnozy i terapii dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi

 

FIZJOTERAPEUTA, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

mgr Maja Chrobak-Płonka - fizjoterapeuta, terapeuta neurorozwojowy koncepcji NDT-Bobath, terapeuta integracji sensorycznej.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Fizjoterapia.Pracuje aktualnie jako terapeuta neurorozwojowy oraz specjalista w zakresie wczesnej interwencji, gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią pacjentów w okresie niemowlęcym, przedszkolnym oraz szkolnym z następującymi problemami: mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia napięcia mięśniowego, wady wrodzone układu nerwowego, asymetria ułożeniowa, wcześniactwo, wady genetyczne, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, wady postawy (płaskostopie, koślawość, szpotawość kolan, skoliozy).

Uczestnik licznych kursów, szkoleń, warsztatów:

- certyfikat międzynarodowy terapeuty neurorozwojowego koncepcji NDT- Bobath
- certyfikat - Trójwymiarowa, manulana terapia stóp na podłożu neurofizjologicznym wg. terapii Zukunft-Huber
- Integracja sensoryczna - I stopień
- kurs podstawowy koncepcji Halliwick
- szkolenie - Analiza i terapia dziecka zagrożonego
- szkolenie z zakresu neurorozwojowego usprawniania dzieci w w wybranych jednostkach klinicznych - spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego, kręcz szyi, uszkodzenia splotu ramiennego
- szkolenie z zakresu neurorozwojowej diagnozy i terapii dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi
- kurs masażu klasycznego

 

LOGOPEDA

mgr Anna Małek-Sendra - neurologopeda, oligofrenopedagog

Absolwentka pedagogiki (specjalizacja: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika), a także logopedii i medialnej emisji głosu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto rozwinęła swój warsztat pracy na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w zakresie Neurologopedii i Wczesnej Interwencji Logopedycznej.

Obecnie pracuje jako neurologopeda oraz specjalista w zakresie wczesnej interwencji z małymi dziećmi, gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią pacjentów w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym, między innymi z następującymi trudnościami: zaburzenia karmienia, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia mowy takie jak alalia, dysglosja oraz wady wymowy.

 

LOGOPEDA

mgr Sylwia Pradelok Świerc - logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (specjalizacja: Logopedia z Glottodydaktyką i Terapią Pedagogiczną), a następnie Akademii Medycznej we Wrocławiu (specjalizacja: Wczesna Logopedia Kliniczna). Od kilkunastu lat pomaga dzieciom z wadami wymowy i zaburzeniami mowy.

Obecnie pracuje jako logopeda oraz specjalista w zakresie wczesnej interwencji z małymi dziećmi, gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią pacjentów w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym, między innymi z następującymi trudnościami: opóźniony rozwój mowy, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia mowy takie jak alalia, dysglosja, dysartria, oligofazja oraz wady wymowy.

W przypadku najmłodszych, niespełna kilkumiesięcznych pacjentów, skupia się na poprawie funkcji pokarmowych oraz regulacji napięcia w sferze orofacjalnej.

Uczestniczyła między innymi w następujących formach doskonalenia zawodowego:

- ustno - twarzowa terapia regulacyjna - warsztaty prowadzone przez dr n. hum. Annę Regner
- ntegracja odruchów twarzy według metody dr Swietłany Masgutovej - kurs w ramach Programu MNRI
- alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC)
- terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem - 3 stopniowe szkolenie PSTB
- terapia neurobiologiczna - warsztaty prowadzone przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską - Rożek
- Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa - certyfikat

 

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Marzena Walczak - pedagog specjalny, oligofrenopedagog

Pracuje jako oligofrenopedagog z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności intelektualnej. Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach (specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna oraz oligofrenopedagogika i metody korekcyjno-kompensacyjne), Akademii Pedagogicznej w Krakowie (pedagogika rewalidacyjna - specjalizacja: pedagogika terapeutyczna).
Aktualnie pracuje jako pedagog specjalny oraz specjalista w zakresie wspomagania rozwoju u dzieci w okresie szkolnym, gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią pacjentów z następującymi trudnościami: niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, uszkodzonym narządem ruchu, niepełnosprawnością sprzężoną (z uszkodzonym narządem słuchu, wzroku, dziecięcym porażeniem mózgowym), chorobami przewlekłymi, cechami autyzmu.
Pani pedagog prowadzi zajęcia o charakterze rewalidacyjnym oraz edukacyjno-terapeutycznym, których celem jest wspomaganie rozwoju dzieci, motywowanie ich do zainteresowania otoczeniem oraz przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym, na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości.

Uczestniczyła między innymi w następujących formach doskonalenia zawodowego:

- kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (220 godzin) organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi
- alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC)
- Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
- szkolenie z zakresu obsługi Platformy Badania Zmysłów

 

PSYCHOTERAPEUTA

mgr Katarzyna Basa - pedagog, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierunek pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Uzyskała przygotowanie do pracy w zakresie systemowej terapii rodzin oraz psychoterapii indywidualnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Opieki Długoterminowej z osobami starszymi, w Warsztacie Terapii Zajęciowej pracując z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz jako asystentka dziecka z autyzmem. Aktualnie pomaga osobom w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach.

 

PSYCHOLOG

mgr Anna Lepiarz-Morańska - psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, ukończyła kierunek: Psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna człowieka dorosłego i psychologia zdrowia i choroby.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii, pracując z pacjentami i ich rodzicami na Oddziale Onkologii i Hematologii i udzielając wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysu związanego z chorobą nowotworową, na Oddziale Neurologii Dziecięcej prowadząc diagnostykę neuropsychologiczną, a także na pozostałych Oddziałach pediatrycznych szpitala konsultując pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, czy po próbach samobójczych. Posiada również doświadczenie w pracy z dziećmi z przewlekłymi chorobami somatycznymi, deficytami w rozwoju psychoruchowym oraz wielopłaszczyznowymi zaburzeniami rozwoju.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi przewlekle chorymi i ich rodzinami (opierając swoją pracę o Program Simontona), a także pomocy rodzinom w kryzysie emocjonalnym i trudnych sytuacjach życiowych.

Prowadzi diagnostykę psychologiczną opartą o wywiad diagnostyczny, testy psychologiczne oraz obserwację w czasie badania.

Uczestniczyła między innymi w sesji szkoleniowo - terapeutycznej wg Programu

Simontona, kursach i szkoleniach Polskiego Instytutu Ericksonowskiego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

fb

Telefonicznie: 793-233-282

E-mail: kontakt@handlepoint.pl

Formularz kontaktowy:

Odpowiemy do 24 godzin.

fb