OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Proponowane przez nas działania terapeutyczne prowadzone przez oligofrenopedagoga skupiają się na wszechstronnym stymulowaniu rozwoju dziecka zarówno w sferze poznawczej, ruchowej jak i społeczno - emocjonalnej.

 

Wspomaganie rozwoju odbywa się w zakresie:

- rozwoju motoryki dziecka
- stymulacji polisensorycznej
- rozwoju mowy i myślenia
- usprawniania orientacji przestrzennej
- usprawniania percepcji wzrokowej i słuchowej
- funkcjonowania w środowisku
- rozwoju emocjonalnego

U dzieci, których rozwój przebiega nierównomiernie, bądź jest opóźniony, zalecamy wykonanie Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnozy Rozwojowej (MFDR)

To metoda diagnostyczna rozwoju psycho-ruchowego dzieci w wieku od pierwszego miesiąca życia do trzeciego roku życia. MFDR polega na obserwacji, analizie i interpretacji zachowań dziecka. Wczesne rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju psycho-ruchowym małego dziecka (zwłaszcza w pierwszych tygodniach życia), a także wczesna interwencja terapeutyczna zwiększa prawdopodobieństwo wyrównania deficytów rozwojowych u dziecka do 1 roku życia.

Wspomaganie rozwoju małego dziecka

Obejmuje działania pedagogiczne w okresie przedszkolnym, tj. od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole. Jest systemem oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutyczno - edukacyjnych przeznaczonym dla dzieci wykazujących nieprawidłowości w rozwoju.

W ramach wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym realizowanego w naszej placówce zapewniamy:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.
2. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych oraz nawyków higienicznych.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, niezbędnych w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne.
6. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci z wykorzystaniem elementów edukacji matematycznej.
7. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Rok przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w szkole, zalecamy przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Jest to narzędzie badawcze sprawdzające zasadnicze kompetencje dziecka w obszarach, które mają istotny wpływ na przyszłe powodzenie w szkole: odporność emocjonalną, sprawność psychomotoryczną, kompetencje poznawcze oraz aktywność dziecka. Dzięki diagnozie jesteśmy w stanie określić poziom przygotowania dziecka do nauki w klasie pierwszej i wskazać potrzeby związane z jego rozwojem psychofizycznym, a także opracować indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, które tego potrzebuje.

Terapia pedagogiczna dziecka w okresie szkolnym

Jest działaniem mającym na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się. Celem terapii jest między innymi zmiana postaw wobec niepowodzeń szkolnych oraz wzrost motywacji do uczenia się. Zapobiega również powstawaniu zaburzeń emocjonalnych oraz usprawnia technikę uczenia się.

Podejmowane przez nas działania terapeutyczne stymulują ogólny rozwój dziecka, usprawniają jego procesy poznawcze dzięki, którym uzyskuje wiedzę o otaczającym go świecie (wrażenia, spostrzeżenia, pamięć, uwaga, wyobraźnia, mowa, myślenie) a także sprawność motoryczną, koncentrację uwagi, percepcję słuchową i wzrokową. Praca terapeutyczna opiera się między innymi na oddziaływaniach polisensorycznych, angażujących wszystkie zmysły. Metody pracy dobierane są w zależności od rodzaju usprawnianych funkcji, są różnorodne, ciekawe i zachęcają ucznia do aktywności i samodzielności w działaniu.

Terapia pedagogiczna skierowana jest także do dzieci posiadających trudności w czytaniu i pisaniu oraz liczeniu. Oddziaływania terapeutyczne planujemy w oparciu o diagnozę dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej umożliwiającą zdiagnozowanie rozwoju dziecka w określonych obszarach funkcjonowania- mianowicie: podstawowe wiadomości, lateralizacja, orientacja w schemacie ciała, w przestrzeni i na płaszczyźnie, percepcja słuchowa, umiejętności matematyczne, czytanie, pamięć i myślenie, percepcja wzrokowa, sprawność manualna, komunikowanie się, zachowanie dziecka podczas badania, rozwój fizyczny i emocjonalno-społeczny.

Oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne skierowane do dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej obejmują w szczególności: stymulowanie ogólnego rozwoju, wyrównywanie dysharmonii rozwojowych oraz korygowanie zaburzonych funkcji. Stosując różnorodne metody pracy ułatwiamy dziecku opanowanie nowych wiadomości i umiejętności. Rozbudzamy zainteresowanie otoczeniem i wyrabiamy właściwą motywację do nauki.

W przypadku znacznego obniżenia sprawności umysłowej główną uwagę przywiązujemy do nauki nawiązywania kontaktów społecznych w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości dziecka, kształtowania sposobów komunikowania się z otoczeniem, usprawniania ruchowego i psychoruchowego w zakresie motoryki dużej i małej, wyrabiania orientacji w schemacie ciała oraz orientacji przestrzennej.

Dążymy do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia, rozwijania wielozmysłowego poznawania otoczenia oraz rozumienia zachodzących w nim zjawisk, a także kształtowania umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.

fb

Telefonicznie: 793-233-282

E-mail: kontakt@handlepoint.pl

Formularz kontaktowy:

Odpowiemy do 24 godzin.

fb