PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia kierowana jest do osób, które aktualnie doświadczają jakieś formy cierpienia, trudności lub sytuacji kryzysowych. Jest to kontakt pomiędzy psychoterapeutą a rodziną, parą lub pojedynczą osobą, który ma na celu towarzyszenie w poszukiwaniu rozumienia problemu oraz odnajdywaniu bardziej funkcjonalnych sposobów radzenia sobie z nim. Na spotkanie z psychoterapeutą zapraszane są także osoby, które chcą lepiej poznać siebie oraz takie, które chciałyby bardziej świadomie pracować nad własnym rozwojem. Jest to kontakt oparty na zaufaniu, przebiegający w atmosferze bezpieczeństwa.

Na konsultacje psychoterapeutyczne mogą zgłaszać się:

- rodziny mające trudności wychowawcze z dziećmi, przejawiające się atakami histerii, niekontrolowaną złością, przeciwstawianiem się, kradzieżami
- rodziny, w których dziecko cierpi na zaburzenia emocjonalne, min.: nieśmiałość, nadpobudliwość, chroniczny smutek, trudności w adaptacji w nowym środowisku szkolnym lub przedszkolnym, zachowania opozycyjno-buntownicze, agresja, niedostosowanie społeczne, moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się, fobie szkolne, inne zaburzenia lękowe, zaburzenia kontaktów z nauczycielem, trudności w kontaktach z rówieśnikami, po przejściach związanych ze śmiercią osoby bliskiej, trudności objawiające się w rozstaniach z bliskimi, infantylizm
- rodziny, w których rozmowy często kończą się kłótniami, trudno o wzajemne zrozumienie, dochodzi do rozstań
- rodziny, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, stoją u progu podjęcia decyzji o rozwodzie lub separacji
- rodziny, w których jeden z członków cierpi z powodu choroby somatycznej lub psychicznej

Pierwszym etapem terapii jest spotkanie z jedną osobą z rodziny, która przedstawia problem. Niekiedy taki wywiad zgłoszeniowy może przedłużyć się do trzech spotkań. W następnym etapie, zazwyczaj uczestniczy cała rodzina. Dzięki temu można uzyskać pełniejszą diagnozę rodzinnych, wzajemnych relacji oraz powiązań. Po tych kilku spotkaniach zapada decyzja co do dalszej formy terapii- rodzinnej, małżeńskiej, indywidualnej dziecka lub dorosłego, a także ustalana jest częstotliwość spotkań, oczekiwania oraz cele związane z terapią.

PSYCHOLOGIA

Diagnoza psychologiczna skierowana jest do dzieci i dorosłych, w celu potwierdzenia bądź wykluczenia istnienia zaburzeń psychicznych (np. depresji, zaburzeń lękowych, nerwicowych zaburzeń odżywiania). Obszarem diagnostyki psychologicznej dzieci jest również zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzenia nastroju (depresja), zaburzenia lękowe, zaburzenia emocjonalne oraz całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

Wczesna diagnostyka dzieci pozwala wskazać zaburzenia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia emocjonalne, wyjaśnić ewentualne zaburzenia psychosomatyczne, ale także wskazać mocne strony dziecka, aby jest rozwijać i wzmacniać przynosząc radość i ciekawość poznawczą maluchowi.

Oferowana całościowa diagnostyka psychologiczna obejmuje 3 - 4 spotkania. W trakcie spotkań, psycholog przeprowadza wywiad, mający na celu rozpoznanie problemu, dobiera odpowiednie metody diagnostyczne, przeprowadza testy wg skal dobranych indywidualnie do pacjenta. Podczas ostatniego spotkania, psycholog przedstawia diagnozę ze szczegółowym omówieniem, wnioskami i zaleceniami.

W ofercie diagnostyki psychologicznej znajdują się:

- diagnostyka psychologiczna dzieci i dorosłych
- ocena rozwoju psychoruchowego dzieci od 1 miesiąca do 3 roku życia
- ocena poziomu inteligencji dziecka
- diagnostyka zespołów: ADHD, autyzmu, Aspergera
- badania neuropsychologiczne pozwalające na ocenę typu i głębokości zaburzeń procesów pamięciowych i innych funkcji poznawczych i wykonawczych
- ocena występowania zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych
- ocena relacji rodzinnych, partnerskich
- diagnostyka osobowości i temperamentu
- diagnostyka zaburzeń odżywiania
- nasilenia stresu i sposobów radzenia sobie
- i inne

Możliwe jest również skorzystanie z konsultacji psychologicznej, czyli wstępnej oceny problemu zgłaszającej się osoby, będącej podstawą do określenia zakresu możliwej pomocy psychologicznej, np. skierowanie na podjęcie psychoterapii, terapii pedagogicznej, logopedycznej itp.

fb

Telefonicznie: 793-233-282

E-mail: kontakt@handlepoint.pl

Formularz kontaktowy:

Odpowiemy do 24 godzin.

fb